Виховання в процесі навчання ботаніки

.

У процесі навчання ботаніки вчитель біології починає роботу з формування у школярів системи поглядів на живу природу, їх ставлення до природного середовища. Від того, як буде організована ця робота у самому початку вивчення біологічних дисциплін, залежить загальний успіх справи. З курсу ботаніки починається послідовне засвоєння знань, що складають основу для ідейно-патріотичного, трудового і морального виховання учнів, вироблення у них власної життєвої позиції, ставлення до природи, до соціальної діяльності людини як потужному чиннику впливу на природне середовище. Сформульовані в програмі з біології завдання виховання учнів вимагають використання комплексного підходу - забезпечення тісної єдності ідейно-патріотичного, трудового і морального виховання. У процесі навчання ботаніки учні повинні оволодіти знаннями будови і життєдіяльності рослинного організму, взаємозв'язків будови і функцій органів, тканин, клітин, різноманітності рослинного світу, взаємозв'язків рослин з тваринами, рослин з неживою природою, історичного розвитку рослинного світу. На уроках, лабораторних та практичних заняттях, екскурсіях, у позаурочній та позакласній роботі, при використанні усього розмаїття методів навчання слід враховувати необхідність комплексного вирішення завдань виховання учнів, вносити посильний внесок у поступове формування у школярів біологічної картини світу, наукового світогляду, системи поглядів, переконань та ідеалів. Відомо, що у хлопців V - VI класів переважає конкретно-образне мислення, вони відчувають труднощі у здійсненні не тільки уявного, але і предметного, образного аналізу та синтезу. Великі труднощі викликають у п'ятикласників і шестикласників узагальнення, оперування абстрактними поняттями, здійснення переходу від відтворення знань до вміння використовувати їх для відстоювання наукових поглядів. Ці особливості розумового і психічного розвитку підлітків створюють певні складнощі при вирішенні завдань формування наукового світогляду учнів, при засвоєнні ними світоглядних поглядів. Труднощі у вирішення проблеми вносить і та обставина, що учні 11 - 12-річного віку мають обмежений запас наукових знань з географії та фізики, незнайомі з курсом хімії. У той же час для підбиття школярів до висновку про матеріальну єдність живої і неживої природи необхідне знання не тільки їх структурної спільності, а й подібності процесів життєдіяльності. Всі зазначені особливості змісту курсу ботаніки, рівень психічного та інтелектуального розвитку, підготовки школярів з інших предметів слід враховувати при вирішенні всього різноманіття завдань виховання. Комплексний підхід до вирішення завдань виховання учнів важливо враховувати при тематичному плануванні та розробці конкретної методики уроку. При цьому необхідно чітко визначити, які аспекти проблеми виховання учнів слід вирішувати в навчальному процесі. Залежно від змісту, форм і методів навчання найбільша увага приділяється того чи іншого аспекту виховання або в єдності вирішується відразу кілька аспектів, наприклад естетичне, екологічне і моральне, або світогляд і виховання і т, д. Слід враховувати, що логіка курсу, його структура визначають послідовність формування системи біологічних знань, від яких залежать етапи рішення задач виховання учнів. Учитель заздалегідь визначає значення кожної теми у вирішенні цих завдань, способи спонукання учнів до прояву своїх поглядів і переконань. Розглянемо методику вирішення найбільш важливих навчально-виховних завдань у процесі вивчення окремих тем курсу ботаніки.